Άδεια Δόμησης από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Τι είναι η Άδεια Δόμησης;

Η Άδεια Δόμησης αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό τύπο οικοδομικής άδειας. Καλύπτει όλες τις κατηγορίες κτιρίων, από μια απλή μονοκατοικία μέχρι ένα σύνθετο ειδικό κτίριο.

Τι απαιτείται για την έκδοση της Άδειας Δόμησης;

Για την έκδοση της Άδειας Δόμησης απαιτείται πλήρης φάκελος με όλες τις απαιτούμενες Μελέτες, φάκελος φορολογικών και λοιπών δικαιολογητικών, καθώς και ειδικότερες εγκρίσεις. Παραδείγματα ειδικότερων εγκρίσεων αποτελούν η έγκριση εκσκαφής από την αρχαιολογία, η έγκριση από Δασαρχείο, κτλ.

Φυσικά το είδος κάθε Έργου καθορίζει τις Μελέτες και εγκρίσεις που απαιτούνται.

Πολύ σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι η υποχρέωση για υποβολή Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης, βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γεγονός το οποίο έχει αλλάξει ριζικά της κατασκευαστικές απαιτήσεις των νέων κτιρίων.

Τι θα πρέπει να προσέξουμε;

Με τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης εισέρχεται πλέον ο έλεγχος της κατασκευής από ελεγκτή δόμησης. Ο ελεγκτής δόμησης ορίζεται ηλεκτρονικά βάσει κλήρωσης και ο έλεγχος γίνεται σε διάφορα στάδια της κατασκευής.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επίβλεψη του Έργου, διότι ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες Μελέτες μπορεί να επιφέρουν στην καλύτερη περίπτωση καθυστέρηση της πορείας του Έργου, ενώ στην χειρότερη επιβολή προστίμων και εντολή κατεδάφισης.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία έκδοσης της Άδειας Δόμησης;

Η έκδοση της Άδειας Δόμησης δεν είναι πλέον όσο χρονοβόρα ήταν παλαιότερα, διότι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας έχουν ελαττωθεί.

Παρ' όλα αυτά προκειμένου να κυλήσει ομαλά η διαδικασία και να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις, ο φάκελος που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερος.

Η αξία της υποστήριξης από Μηχανικό

Η Άδεια Δόμησης και οι Μελέτες που την συνοδεύουν είναι έγγραφα τα οποία θα ακολουθούν το κτίριο μας εφ’ όρου ζωής. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό το οποίο επιθυμούμε να κατασκευάσουμε.

Επιλέγοντας την κατάλληλη υποστήριξη από Μηχανικό εξασφαλίζουμε την σωστή Μελέτη και κατασκευή, καθώς και την μελλοντική θωράκιση του κτιρίου από κατασκευαστικά ή νομικά προβλήματα.

Απευθυνθείτε στο τεχνικό μας γραφείο για να είστε σωστά ενημερωμένοι!