Εργασίες χωρίς άδεια από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Για ποιες εργασίες δεν απαιτείται κανονική άδεια;

Για τις απλές εργασίες όπως μικροεπισκευές, βαφές, «μερεμέτια», κτλ. δεν απαιτείται άδεια, αλλά απλή ενημέρωση της υπηρεσίας δόμησης και της αστυνομίας για τις εν λόγω εργασίες.

Αναλυτικά στις Εργασίες Χωρίς Άδεια καλύπτονται τα εξής:

  1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
  2. Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  3. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
  4. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
  5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
  6. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  7. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/ πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος
  8. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.
  9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.
  10. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονoμώ Κατ’ Οίκον, εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/ αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Πως γίνεται η ενημέρωση για τις Εργασίες Χωρίς Άδεια;

Η ενημέρωση γίνεται με ειδικό έντυπο και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση Μηχανικού, με περιγραφή των εργασιών. Το έντυπο πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στην Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών.

Επίσης αντίγραφο της έγκρισης πρέπει να υποβληθεί και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που κάποιες από τις εργασίες που επιθυμώ να πραγματοποιήσω δεν υπάρχουν στην λίστα;

Η 48ωρη ενημέρωση καλύπτει πολύ συγκεκριμένες και απλές εργασίες. Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιηθεί, πέραν των προβλεπόμενων, είναι πιθανόν να επιφέρει πρόστιμο. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εκδοθεί Άδεια Δόμησης ή Άδεια Μικρής Κλίμακας.

Ρωτήστε μας για το αν το Έργο που επιθυμείτε να κατασκευάσετε καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την 48ωρη ενημέρωση.